Duilleag Dachaidh Iain MhicFhionghuin!

iain.mackinnon@mailexcite.com
Glaschu, Alba
Wahey! Tha de dh' amadain air a bhith an seo o 29/4/98, agus cha mhor nach e mi fhein a h-uile gin dhiubh!

Ceud m il e   Failte!

De tha dol?

Failte gu mo dhuilleag dachaidh! Tha mi an dochas gu fuirich thu comhla rium ann an seo airson greiseag oir tha stuth gu math snog agam ann an seo, ged nach d'fhuair mi lorg air doigh airson grave accents a dheanabh fhathast! Tha mi 'n dochas nach cuir sin cus dragh oirbh! Bu choir dhan seo blas bheag a thoirt dhuibh dha na rudan anns am bheil uidh agam. Nan cuireadh sibh ar beachdan thugam bhithinn gu mor nar comainn!

'Se Leodhasach a thannam, (a Grias, air a' Bhac) ach tha mi an drasda a fuireachd ann an Glaschu, oir tha mi anns an Oil-thigh ann an seo. Gun fhios am faca sibh a riabh cho breagha 's a tha Leodhas ('s docha gu bheil Hearraich a'leughadh seo...!)thoir suil air na deilbh agam. 'S math as fhiach cuideachd toirt suil air na 'Virtual Hebrides'aig Eolas.Thoir suil air an Joke Page agam!

De a Ghaidhlig a th'air "Joke Page"??


Ma tha thu ro leisg airson e-mail a chuir thugam, fag sgriobag air an guestbook agam!

Seo dha no tri links dhuibh!


An Unofficial Canadian Tire Fan Page agam!


Duilleag Dachaidh Ofaigeach Runrig


Duilleag dachaidh an 'Grateful Dead'


Phish Online


: Gabh sgriob timcheall air Steornabhadh...


:E-Mail an asgaidh!


Am bheil i seo a' fanaid? Tha cuid de dhaoine tinn...


Tha seo CHO feumail! Add Me!
Cuir an duilleag agadsa air 34 sites an asgaidh le direach aon form!


Bha an duilleag seo air atharrachadh mu dheireadh air 29/4/98.

An duilleag seo air a leasachadh le Scorp & Lourag Productions